ព័ត៌មាន

តើក្រុមហ៊ុន Sumsung នឹងធ្វើការបង្ហាញ Smartwatch 4 នៅខែកញ្ញានេះរឺ?

 

     ក្រុមហ៊ុន Sumsung  និងធ្វើការបង្ហាញឧបករណ៍ Galaxy Gear Smartwatch ថ្មីនៅដើមខែខាងមុខនេះ ។

    ក្រុមហ៊ុន SumMoble ក៏មានភាពជឿជាក់លើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Sumsungផងដែរដែលជាការអះអាងពី ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងថានឹងបង្ហាញនូវឧបករណ៍ Galaxy Gear Watch ថ្មីជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ Galaxy Note 3 នៅថ្ងៃទី 04 ថ្ងៃទីខែកញ្ញាខាងមុខនេះ។

    ឧបករណ៍នេះត្រូវបានហៅថា SM-V700 Galaxy Gear ដែលជាឈ្មោះដ៏ល្បីល្បាញ សម្រាប់ការបង្ហាញនៅក្រុមហ៊ុនលើទឹកដីនៃប្រទេសកូរ៉េ។​                             

     ប្រភព :Teachradar