ព័ត៌មាន

ការបង្ហាញកម្មវិធីថ្មី MTV នៅក្នុង Xbox Cam

  ​   តើអ្នកបានចូលរួមជាមួយ Catfish ហើយឬនៅ? ប្រហែលជាអ្នកធ្លាប់ដឹងពីកម្មវិធីTeen Wolf រួចមកហើយ ឥឡូវអ្នកអាចមើលវាលើទូរទស្សន៍ជំនួស iPad បាន ជាមួយកម្មវិធីថ្មីដែលមាន Xbox 360 ដែលត្រូវការចូលទៅក្នុង Xbox Live Gold ដើម្បីដំណើរការ ។ ដូចគ្នាផងដែរគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង TV Everywhere ​ ដែលមានទំម្រង់ដូច DirecTV  និង Time Warner Cable ​ដើម្បីទទួលបានកម្មវិធីថ្មីៗចំនួនប្រាំទៀត ។

     ប្រភព:  Engadget