ព័ត៌មាន

ក្រឡេកមើលអតីតទូរស័ព្ទបត់

     ក្រុមហ៊ុន Sumsung បានធ្វើ​ការបង្ហាញ​ជាមួយ​កម្មវិធី Androidnថ្មី​នៅក្នុង​ទូរស័ព្ទ ។ដោយសារតែ​តម្រូវការ​ពិភពលោក​បានធ្វើ​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ​ងាក​ទៅធ្វើ​ការស្រាវជ្រាវ​ថ្មី​លើទូរស័ព្ទ​បត់​ស៊េរី​ចាស់ ដើម្បី​បង្កើត​នូវ​ការ​រចនា​ថ្មី​ទៀត ។ ទូរស័ព្ទ Sumsung Hennesy បានដំណើរការ​នូវ​កម្មវិធី Android ថ្មី​ក៏ប៉ុន្តែ​នៅមាន​បញ្ហា​ជាមួយ​ការបង្ហាញ​ពណ៌​បន្តិច ។ ប្រភេទ​ទូរស័ព្ទ​បត់​ទាំងនោះ​មានដូចជា ទូរស័ព្ទ Motorola StarTAC ទូរស័ព្ទNokia 9000 Communicator

ទូរស័ព្ទ Ericcson T28 និង​ទូរស័ព្ទMotorola Razr V3 ។

    ប្រភព : Teah2