ព័ត៌មាន

ទូរស័ព្ទ Apple iWatchថ្មី

     ដោយយោងតាមគេហទំព័រ Bloomberg ក្រុមហ៊ុន​ Apple បានរចនាឧបករណ៍ថ្មីប្រហែលជាមួយរយ ប្រភេទដើម្បីដំណើរការ ក៏ដូចជាឧបករណ៍ថ្មីដែលមានលក្ខណះដូចទូរស័ព្ទ iPhone និង iPad ជាដើម។ ទាំងអស់នេះជាគំរោងការណ៍របស់ ក្រុមហ៊ុន ពីរជាមួយគ្នា ។

    លោកអ្នកដែលស្គាល់ក្រុមហ៊ុន Apple ក៏បានដឹងហើយថាមិនមែនមានតែវិស្វកម្ម iPad នឹងiPhone ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែ​ផ្នែកទីផ្សារ និងផ្នែកគ្រប់គ្រងក៏មានលក្ខណះល្អប្រសើរផងដែរ ជាមួយនឹងផ្នែក Biomrtric A-Tearm ក៏មានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើឧបករណ៍ iWatch, Fingerprint Scanners ហើយនឹងឧបករណ៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ។

    ប្រភព : Teachradar

ទូរស័ព្ទ Apple iWatchថ្មី