តើអ្នកនៅចាំពីព័ត៌មានរបស់ទូរស័ព្ទ Moto X រឺទេ?

    តើ​អ្នក​នៅចាំ​ពី​ព័ត៌មាន​របស់​ទូរស័ព្ទ Moto X រឺទេ?

    អ្នក​ពិតជា​បាន​ជ្រាប​ពី​ទូរស័ព្ទ Moto X ហើយ​នៅ​រង​ចាំតែ​ថ្ងៃ​កម្មង់​ទិញ​នៅពេល​ក្រុមហ៊ុន​ធ្វើការ​បង្ហាញ ។ដោយយោង ទៅតាម​គេហទំព័រ Computerworld និង​JR Rapheal បានបង្ហាញ​ថា​នឹង​ពុំមាន​ការផ្តល់​បទសម្ភាសន៍​ទេ នៅពេល ដែលមាន​ការបង្ហាញ​នៅ​សហរដ្ឋ​អា​មេ​រិច​នៅ​ចុង​សប្តាហ៍​នេះ ។គេហទំព័រ Rapheal បានបង្ហាញ​នៅលើ​​  Profile Google+ របស់ខ្លួន​ថា​ក្រុមហ៊ុន​នឹងធ្វើ​ការសាកល្បង​គុណភាព​រហូត ដល់​ទូរស័ព្ទ Motorola អាច​ដំណើរការបាន​ប្រសើរ ។ ហើយ​គេ​បាន​អះអាង​គំរោង​នេះ​នឹង​ទទួលបាន​ជោគជ័យ នាពេលឆាប់ៗនេះ ហើយ​ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ​ក៏បាន​ផ្អាក​ការបោះពុម្ពផ្សាយ​ផងដែរ ។

    ប្រភព :Teachradar

តើអ្នកនៅចាំពីព័ត៌មានរបស់ទូរស័ព្ទ Moto X រឺទេ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *