ព័ត៌មាន

សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃមួយចំនួននៅលើប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណែតមិនស្របច្បាប់

    ការអភិវឌ្ឍន៍នៃអ៊ីនធើណែតបានធ្វើឱ្យមនុស្សជាច្រើនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ផ្សេងគ្នាទាំងអស់អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងចែករំលែកព័ត៌មានបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស ។ បើទោះបីជាព័ត៌មាននៅលើអ៊ិនធើណែតមានលក្ខណះបើក ចំហប៉ុន្តែវាស្របច្បាប់ ។ មួយវិញទៀត មានប្រទេសមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណែតមិនស្របច្បាប់។ អ្នកអាចទាញយកបទចំរៀងពីអ៊ីនធើណែតមកស្តាប់បានយ៉ាងងាយដោយដោយគ្រាន់តែស្គាល់លេខសំងាត់  Wi-Fi ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏ធ្លាប់មានបញ្ហាជាមួយការប្រើប្រាស់វាដែរ ។ ជាការពិតណាស់កំណើនអ្នកប្រើប្រាស់ អ៊ីនធើណែតបានបង្ករបញ្ហាមួយចំនួនពីព្រោះពួកគាត់មិនបានប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវតាមគោលដៅ បើយោងតាម

ផ្លូវច្បាប់វានៅតែមានកំហុសក្នុងការប្រើប្រាស់ ។​ តំបន់បណ្តាញព័ត៌មាន Mashable មានសកម្មភាពមួយចំនួន ហាក់បីដូចជាធម្មតា តែការពិតនៅតែមានការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ ។

    ប្រភព: kenh14.vn