ព័ត៌មាន

Galaxy Note 2 បានបង្ហាញខ្លួនហើយ

    ដោយយោងតាមប្រភពចុងក្រោយបានបង្ហាញថា ក្រុមហ៊ុន Sumsung នឹងធ្វើការបង្ហាញ ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៏ ។ ពីមុនមកមានប្រភពជាច្រើនបានបង្ហាញថា ក្រុមហ៊ុន Sumsung នឹងបង្ហាញទូរស័ព្ទ Galaxy Note និងនាឡិការ Galaxy Gear  ក្នុងពេលតែមួយ ។ ទោះបីជា យ៉ាងណាក៏ដោយ នៅពេលក្រោយមកទៀតក៏មានការបង្ហាញទូរស័ព្ទ Sumsung Galaxy Note 10.1 ដែលទើបរចនាថ្មីផងដែរ ។ ក្រៅពីព័ត៌មានខាងលើនេះ ក៏មានពត៌មានថ្មីមួយ ចំនួនទៀតដែលថាវាមិនទាន់បានរៀបតម្លើងហើយទេ ។ ទោះជាយ៉ាងណាវានឹង មានអ្វីដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនទៀតជាមួយការចាប់ផ្តើមនៃបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះ ។

    ប្រភព: Source: kenh14.vn