ព័ត៌មាន

Galaxy S4បានប្តូរទៅប្រើប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ Android 4.3

បើយោងទៅតាមប្រភព SamMobile បានឲ្យដឹងថា ប្រព័ន្ធដំណើរការ OS ដែលទើបនឹងបាន Update ថ្មីឲ្យផ្ទៃបង្ហាញរបស់ Samsung នោះគឺវាមិនមានការប្រែប្រួលច្រើនណាស់ណាទេ ។ ជាមួយនឹងការ ផ្លាស់ប្តូរចុងក្រោយ Galaxy S4 បានបំពាក់នូវប្រព័ន្ធចំរុះជាច្រើនទៀតដូចជា Open GL 3.0, ANT +, TRIM (ដែលមានដំណើរការលឿនជាងមុន) ។ imageហើយនៅពេលថ្មីៗនេះផងដែរ ការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ Android 4.3 ត្រូវបានដំណើរការចប់សព្វគ្រប់ ។ ហើយការប្រើប្រាស់នឹងត្រូវបានដំណើរការនៅតាមបណ្តាញដែលអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការទាញយកបាន ។

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net