ព័ត៌មាន

​ Galaxy S5 នឹងនាំមកជាមួយគំរូរ Shell ផ្លាស្ទិករបស់ Note 3

Galaxy S5 ជាផលិតផលរបស់ Sumsung ដែលជាផលិតផលថ្មីប៉ុន្តែពិសេសជាង Galaxy Note 3 ពីព្រោះវាជាម៉ូដែលដែលគេទើបតែ Update ថ្មីជាមួយនឹងប្រព័ន្ធដំណើរការថ្មីមួយចំនួន ។ ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញវានៅតែយកគំរូខ្លះៗពីម៉ូដែលមុន ដូចជាគំរូ Shellផ្លាស្ទិករបស់Note 3 មកបន្តការប្រើប្រាស់បន្ថែមទៀត ។ image

ហេតុដូច្នេះហើយ Galaxy S5 នឹងត្រូវបានគេបង្ហាញនៅពេលឆាប់ៗនេះហើយ នៅដើមឆ្នាំ 2014 នេះ ។

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net