ព័ត៌មាន

ចុកចាប់ពីក្រុមហ៊ុន Samsung


បើគិតមើលម្តងទៀតទៅលើការប្រយុទ្ធលើការប្រកាសបង់ថ្លៃជំងឺចិត្តវាងក្រុមហ៊ុន Apple និង Samsung  គឺខុសគ្នានៅពេលបានមើលនៅលើវេបភេច ។ សមាជិករបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ចំនួនប្រាំបីអ្នកបានមកវិញទាំងឈឺចាប់ ហើយបាន និយាយថាក្រុមហ៊ុន Samsung ត្រូវតែបង់ឲ្យ Apple $290 ហើយរួមបន្ថែមនឹងប្រាក់ជំពាក់ទៀតនោះគឺសរុបទៅប្រមាណច្រើនជាង $900លាន ។

 

image

នេះពិតជាពិសេសណាស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែបានតវ៉ាក្តីម្តងទៀត ។ មានអ្នកមិនសុខចិត្តមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Samsung បានបំផ្លាញទូរស័ព្ទចំនួន 13 គ្រឿង និងប្រភេទផ្សេងៗទៀត និងមានអ្នកឈឺចាប់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន បានបំផ្លាញគំរូរគម្របរបស់ iPhone និង iPad ពីឆ្នាំមុនខ្ទេចតែម្តង ។

ប្រភពៈ Techradar