កំពូល Wallpaper អំពី Metalworks សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅលើ iPhone

នៅពេលខ្លះដែលលោកអ្នកបានទទួលនូវ Default និងរូបភាពធម្មជាតិ Wallpaper គឺវាមានភាពស្រស់ស្អាតសម្រាប់ប្រើនៅលើ iPhone របស់លោកអ្នក ប៉ុន្តែពេលខ្លះលោកអ្នកពិតជាចង់ដាក់នូវ Wallpaper ថ្មីដែលមានលក្ខណៈស្រស់ស្អាតហើយប្លែកថែមទៀតផង ។

ពេលនេះយើងសូមណែនាំពី Wallpapers អំពី Metalworks ដែលល្បីល្បាញប្រចាំសប្តាហ៍នេះ។

imageimageimageimageimageimageimageimage

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *