ព័ត៌មាន

វិធីសាស្រ្តក្នុងការដាក់ Multi-Windows Multitasking នៅលើ Android Phone ឬ តេប្លេត

ជាការពិតណាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android មិនបានផ្តល់នូវ Multi-Window Multitasking នោះទេ ប៉ុន្តែនៅលើស្មាតហ្វូនភាគច្រើនគឺ Samsung បានប្រើប្រាស់នូវ Multi-Window Multitasking នេះ។

 image

ការតម្លើង Xposed Framework

Xposed Framework ទាមទារ Root ដើម្បីធ្វើការ Install ។

 image

បន្ទាប់មក យើងនឹងធ្វើការតម្លើង XMultiWindow ។ សូមបើកកម្មវិធី Xposed Installer ចុចនៅលើ Download និងចុចនៅលើ XMultiWindow ។

 image

សូមបើក XMultiWindows នឹងធ្វើការ​ Add នូវកម្មវិធីដែលអ្នកចង់បន្ថែមចូលទៅក្នុង​List ។

 image

ចុចនៅលើ Open Sidebar នោះវានឹងបង្ហាញកម្មវិធីនៅផ្នែកខាងឆ្វេង។

 image

លោកអ្នកអាចធ្វើការ Add WorkSpace បានផងដែរ ។

 image

 image

ពេលនេះលោកអ្នកអាចធ្វើការបើកកម្មវិធីបានច្រើនហើយនៅលើ Screen តែមួយបានហើយ។

 image