ព័ត៌មាន

កម្មវិធី "Ask Me Anything" ដាក់បង្ហាញជាផ្លូវការ

Reddit ជាកម្មវិធីថ្មីដែលទើបតែដាក់បង្ហាញជាផ្លូវការដើម្បីអាចឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាន “Ask Me Anything” ប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះអាចប្រើបានតែលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS​ ក្នុង App Store ប៉ុណ្ណោះ។ កម្មវិធីនេះនឹងមានដំណើរការលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការលើ Android នៅសប្តាហ៍ក្រោយ។

កម្មវិធីនេះ អាចឱ្យអ្នកមើលឃើញថាពេលណា AMA មានដំណើរការ ទទួលដំណឹងនៅពេល AMA​ មានកំណើន សួរសំនួរ បោះឆ្នោតរើសសំនួរ ហើយបានបែងចែកប្រភេទសំនួរដែលបានឆ្លើយសំនួររួច។

image

កម្មវិធីនេះក៏អាចស្វែងរក AMAs យ៉ាងលឿនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទលំអិតដូចជារឿងនយោបាយ កីឡា ឬក៏កម្មវិធីកំសាន្តផ្សេងទៀត។កម្មវិធី Ask Me Anything ប្រហែលជាមិនទាន់អាចប្រើជាមួយ Version ថ្មីរបស់ Google នៅឡើយទេ។ 

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

ប៉ុន្តែពត៌មានដែលច្បាស់ការបំផុតនោះគឺវាមានដំណើរការជាមួយ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS ហើយនឹងបន្ត Upgrade ជាមួយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ។ បើសិនបើអ្នកមិនទាន់មានកម្មវិធីនេះនៅក្នុង Paly Store ទេ អ្នកគ្រាន់តែចូលទៅ Widget ហើយចាប់ផ្តើមទាញយកកម្មវិធីនេះបាន។

ប្រភព៖ App