ព័ត៌មាន

សញ្ញាណប៉ូតុង ‘GET’ លើ App Store និង Mac App Storeប្តូរមកពីពាក្យ ‘FREE’

ក្រុមហ៊ុន Apple បានជំនួសប៉ូតុង ‘FREE’ download ដោយប៉ូតុង ‘GET’ លើ App Store និង  Mac App Store។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះដាក់បង្ហាញជាទូរទៅ។

image

ក្រុមហ៊ុន Apple បានផ្លាស់ប្តូរការគិតថ្មីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងហេតុផលជំនួសពាក្យ ‘FREE’ ​ដែលទាក់ទងទៅនឹងការកើនឡើងនៃការទិញកម្មវិធីដោយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួន។ប៉ូតុង ‘FREE’ មិនមានន័យថា ឥតគិតថ្លៃរហូតនោះទេ។

image

សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន  Appleបានដាក់ប៉ូតុងថ្មីការពារខ្លួន និងសមាគម Federal Trade Commission ក្នុងការការទិញលក់កម្មវិធីទូរស័ព្ទ។ ក្រុមហ៊ុនបានបន្តថា ‘DOWNLOAD’ ប្រើដើម្បីទាញយកប៉ុន្តែបើប៉ូតុងមិនមានដំណើរការនោះ មានជម្រើសល្អប្រើប៉ូតុង ‘GETថ្មី។វាមិនមែនជាលើកតំបូងដែលក្រុមហ៊ុន Apple ប្តូរមានតិការថ្មីៗលើ App Store ដើម្បីឱ្យអ្នកគាំទ្រទិញកម្មវិធីរបស់ខ្លួននោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមានលក្ខណៈប្រើសើរជាងដាក់ពាក្យ  downloading free apps ប៉ុន្តែអ្នកទាញយកត្រូវចំណាយលុយដើម្បីទិញកម្មវិធីនោះទ។ នៅពេលដែលយើងគិតអំពីពាក្យ  ‘FREE’នោះជាសញ្ញាល្អក្នុងការមិនចំណាយ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនត្រូវតែជំនួសវាដោយប៉ូតុងថ្មី។

image

 

ប្រភព៖ Apple