A L T R O Z   N E W S

Slim Steel នាឡិការដៃថ្មីភ្លឺចែងចាំង

  ក្នុង​សម័យកាល​បច្ចេក​វិទ្យា​ឈានមុខ​ដូច​បច្ចុប្បន្ន របស់​ប្រើប្រាស់​ភាគច្រើន​សុទ្ធតែ​ភ្ជាប់ និង​បន្ថែម​សមត្ថភាព​ដើម្បី​ប្រកួតប្រជែង​ក្នុង​រង្វង់​បដិវត្តន៍​ផលិតផលថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន...

ទូរស័ព្ទចំឡែកប្រើ ដុំថ្ម 9 volt ស្រគួឆ្នាំងសាកបាន

ពេលខ្លះ អ្នក​អាច​ភ្លេច​យក​ឆ្នាំង​សាក​ថ្ម​ទូរស័ព្ទ​តាម​ខ្លួន ពេល​ទូរ​ស័​ពុ្ទ​អុ្ន​ក​អស់​ថ្ម​នោះ។ ជាពិសេស​ពេល​មានការ​ទំនាក់ទំនង​ផ្ញើរ​សារ...

ក្រុមហ៊ុន Sony ផ្អាកការងារលើ Pc

    ក្រុមហ៊ុន ជប៉ុនបានបរាជ័យលើគម្រោងបង្ហាញ Pc  និង...