ប្រទេសឥណ្ឌារីករាយនឹងបណ្តាញ 4G ថ្មី ក្នុងឆ្នាំថ្មី

image

 

ដំណើរការមួយចំនួន កាន់តែលឿនជាពិសេសលឿនដល់កំពូលជាមួយទូរស័ព្ទភ្ជាប់ប្រើបណ្តាញ4G សេវាកម្មភ្ជាប់ប្រើ 4G នឹងកើនឡើងដល់  10 ទៅ 15 លាននៅចុងឆ្នាំ 2015។

 

image

អ្នកគ្រប់គ្រង PwC បានឱ្យដឹងថា” យើងរំពឹងទុកថា 4G LTE នឹងមានអ្នក subscribers រហូតដល់ទៅ 10 ទៅ 15 លាននៅចុងឆ្នាំ 2015 ដោយមានករប្រកួតប្រជែងតម្លៃ និងការប្រើប្រាស់បណ្តាញកំពូល ជាមួយប្រសិទ្ធភាពប្រើប្រាស់ខ្ពស់បំផុត។

 

image

ពេលនេះ LTE ក្លាយជាបណ្តាញ stream គោលរបស់ប្រទេសឥណ្ឌា

លោកប្រធានក្រុម  PwC Telecom Arpita Pal Agrawal “ក្នុងឆ្នាំ 2105 គេនឹងបង្កើនសមត្ថភាពបន្ថែមលើ 4G ដែលមានល្បឿន 1800 MHz នោះអ្នកប្រើទូរស័ព្ទពិតជាពេញចិត្ត។’

សេវាកម្ម 4G នឹងចាប់ផ្តើមនៅតំបន់មួយចំនួននៅប្រទេសឥណ្ឌាដូចជា៖ BSNL     Tikona និង  Augere ក្នុងឆ្នាំ 2015។

 

image

ប្រភព៖4G

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *