ព័ត៌មាន

KA-Mobile K808 មកដល់ថ្មី

 image

Code

:

KA-Mobile K808

Model

:

KA-Mobile K808

RAM

:

4GB

SIM

:

0

Warranty

:

Yes

Color

:

Black White

Nika 

2G Network

GSM 900/1800Mhz

3G Network

UMTS 2100 MHz

 

Dual SIM

Size

5.0 inch

Camera

Yes With LED & Front Camera

Card slot

Micro-SD Slot

Internal

4GB

RAM

512MB

OS

Android 4.4.2 (KitKat)

CPU

1 GHz Dual Core 

Feature

GPS / Bluetooth / Wi-fi / FM-Radio

Apps

Skype, 

 

Google Play, Yahoo, Flashlight, Whatapp

 

Khmer Unicode