ព័ត៌មាន

Magic Trackpad 2 – Silver

Magic Trackpad 2 – Silver

image

  • Force Touch/ Multi-Touch

  • Wireless / Rechargeble

  • ការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង: Bluetooth/ Lightning port/ Wireless

  • ទំហំ: (HxWxD)0.19–0.43 inch x 6.3 inch x 4.52 inches

  • ទម្ងន់: 0.51 pound (0.231 kg)

  • ធានា: 1 ឆ្នាំ

  • Contact: 077 97 35 45 (Cellcard)