ព័ត៌មាន

ស្មាតវ៉ច​ Huawei Watch D នឹងបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹង Mate V នៅថ្ងៃទី 23 ខែធ្នូខាងមុខនេះ

របាយការណ៍ថ្មីមួយបញ្ចាក់ថា នាឡិកា  Huawei Watch D នឹងបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃទី 23 ខែធ្នូខាងមុខនេះ ហើយនៅថ្ងៃនោះក៏ចំពេលក្នុងការប្រកាសបង្ហាញនូវស្មាតហ្វូនបត់បាន Mate V ផងដែរ។ របាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ថា នាឡិកា  Watch D នឹងមានមុខងារក្នុងការវាស់ទៅសម្ពាធឈាម។

image

កាលបរិច្ឆេទនេះគឺសម្រាប់ទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់ទីផ្សារអន្តរជាតិនឹងបង្ហាញខ្លួនតាមក្រោយ៕

image